Zwroty

Naszym najważniejszym celem jest zadowolenie klientów, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby produkty które dostarczamy spełniały wszystkie wymagania. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie sposób przewidzieć wszystkie okoliczności, dlatego proces zwrotu towarów zamówionych w naszym sklepie jest tak prosty i przejrzysty.

Zgodnie z obowiązującym prawem, Konsument ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Takie oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu produktu, można złożyć:

 • osobiście u sprzedawcy lub w formie pisemnej. Nasz adres to:

DAGMA sp. z o.o., Plytki.pl

Ul. Pszczyńska 15

40-478 Katowice

 • przesyłając je na adres Sprzedawcy, tj.:

DAGMA sp. z o.o., Plytki.pl

 1. Pszczyńska 15,

40-478 Katowice,

 • w formie elektronicznej, tj. wiadomości mailowej na adres e-mail: kontakt@plytki.pl

 

Dla ułatwienia całego procesu, polecamy skorzystać z poniższego wzoru:

 

………………………

Miejscowość, data

………………………………………

 

………………………………………

Dane Konsumenta

 

Adresat:

DAGMA sp. z o.o., ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy  ………………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarcia umowy ………………………………………..……………….

 

……………………………………

Podpis Konsumenta

(jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Na koniec porcja informacji,  na temat tego co nasyępuje, w przypadku odstąpienia od umowy:

 • umowa jest uważana za niezawartą; gdy za zakup Produktu została już wystawiona faktura, zostanie wystawiona stosowna faktura korygująca.
 • jeśli Klient dokonał zapłaty za Produkt – Sprzedawca niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi należność odpowiadającą kwocie wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta, chyba że Konsument oświadczył, że chce otrzymać zwrot w innej formie, która nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
 • Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

REKLAMACJE

 • Klientowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji, w szczególności w przypadku gdy dostarczony Produkt jest niezgodny z Zamówieniem.

 

 • Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: kontakt@plytki.pl lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres DAGMA sp. z o.o., ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice.

 

 • Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Klient otrzyma w formie, w której wniósł reklamację, chyba że w treści reklamacji Klient zastrzegł, że chce otrzymać odpowiedź w inny sposób i podał niezbędne dane do skorzystania z tej formy.

 

 • Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

 • Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 • Link do europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR):

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register#inline-nav-2