REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLYTKI.PL

Wersja obowiązująca od dn. 01.11.2020r.

 • 1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące pojęcia:

 1. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
 2. Konsument – Klient, który dokonuje transakcji za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanych w sposób bezpośredni z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient – Konsument lub inny podmiot, w tym osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub posiadająca osobowość prawną na mocy ustawy, który zamierza zawrzeć lub zawarł ze Sprzedawcą transakcję w postaci umowy sprzedaży Produktu.
 4. Produkt – dostępny w Sklepie towar, którego dystrybutorem jest Sprzedawca.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, dostępny na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy.
 6. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 7. Sklep – sklep internetowy, będący własnością Sprzedawcy, działający pod adresem www.plytki.pl, za pośrednictwem którego zawierane są transakcje między Klientem, a Sprzedawcą.
 8. Sprzedawca – DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres siedziby: ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130206, REGON 008173852, NIP 6340126068, kapitał zakładowy 75 000 zł, numer telefonu: (32) 251 83 99 (infolinia dostępna od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-16:00, koszt połączenia według taryfy operatora), e-mail: kontakt@plytki.pl.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia transakcji, określające istotne warunki umowy.
 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu, w tym tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów.
 2. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, a w chwili złożenia Zamówienia, złożenia oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego warunki.
 3. Sklep umożliwia rejestrację konta przez Klienta, jak również dokonanie zakupów bez rejestracji konta.
 4. Zakup Produktów w Sklepie wymaga każdorazowego podania danych przez Klienta lub zalogowania się do zarejestrowanego konta.
 5. W dowolnym momencie opcjonalnie możliwe jest wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową (newsletter).

 

 • 3. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
 1. Informacje o Produktach w Sklepie stanowią zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 KC, zgodnie z warunkami Regulaminu i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC.
 2. Dostępności poszczególnych Produktów są oznaczone w wyraźny sposób w opisie danego Produktu:
  • „DODAJ DO KOSZYKA” – Produkty dostępne na stanie magazynowym. W razie przekroczenia ilości dostępnej na stanie magazynowym, formularz automatycznie nie przyjmie zamówienia, w celu zamówienia większej ilości należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
  • „ZAPYTAJ O PRODUKT” / „CZYTAJ DALEJ” – Produkty dostępne na indywidualne zamówienie, w tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

 1. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
 • 4. WARUNKI REALIZACJI I SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
 1. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta wszelkich niezbędnych danych poprzez prawidłowe wypełnienie formularza w Sklepie oraz otrzymanie drogą mailową potwierdzenia Zamówienia.
 2. Zakres danych niezbędnych do złożenia i realizacji Zamówienia oraz wystawienia faktury, jest następujący:
 • w przypadku Klienta będącego Konsumentem: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości, kraj);
 • w przypadku pozostałych Klientów: nazwa, NIP, adres siedziby (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości, kraj), telefon, adres e-mail, imię i nazwisko osoby kontaktowej.
 1. Po kliknięciu „Wysłać na inny adres?” istnieje możliwość podania innego adresu do wysyłki Produktów oraz wypełnienia pola „Uwagi do zamówienia”.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.
 3. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w następnym dniu roboczym.
 4. Złożenie Zamówienia w Sklepie odbywa się według następującej procedury:
 • wybór rodzaju Produktu, który Klient zamierza kupić;
 • wybór ilości Produktu (tj. liczby sztuk) i kliknięcie w przycisk „Dodaj do koszyka”;
 • kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy” poniżej pola „Podsumowanie koszyka”;
 • prawidłowe wypełnienie formularza, w tym podanie informacji do wystawienia faktury, poprzez podanie wymaganych danych, oznaczonych symbolem „*”;
 • podsumowanie zamówienia, w tym kosztów dostawy zostanie wyświetlone jako „Twoje zamówienie”;
 • złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności;
 • kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę” będzie możliwe tylko, jeśli wszystkie wymagane pola zostaną prawidłowo wypełnione. Jeżeli któreś z wymaganych pól nie zostanie wypełnione lub będzie zawierało nieprawidłowe dane, zostanie wyświetlona stosowna informacja. W takim wypadku należy uzupełnić lub poprawić dane i ponownie kliknąć „Kupuję i płacę”.
 • kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 • po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia i numerem Zamówienia.
 1. niezakończenie w pełni procesu płatności internetowej skutkować będzie nieprzyjęciem zamówienia w Sklepie. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu 100% zaliczki na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać Produkt Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 3. Z tytułu zakupu Produktu Klient zawsze otrzymuje fakturę. Faktura wysyłana jest w formie elektronicznej w postaci pliku PDF (tzw. faktura elektroniczna).
 4. Na życzenie Klienta faktura może zostać mu wysłana w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego – w tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

 • 5. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI
 1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Zapłata ceny zakupu Produktu jest dokonywana w polskich złotych.
 3. Sklep oferuje następujące sposoby płatności elektronicznej:
  • szybka płatność on-line,
  • płatność blik,
  • płatność kartą płatniczą.
 4. Płatności elektroniczne są realizowane za pośrednictwem systemu eCard S.A. –
 5. Po wybraniu płatności elektronicznej, Klient zostanie przeniesiony na stronę systemu eCard S.A., gdzie w celu dokonania płatności powinien postępować zgodnie z instrukcjami i zasadami obowiązującymi w tym systemie.
 • 6. DOSTAWA
 1. Zakupiony Produkt jest dostarczany na adres Klienta podany przy składaniu Zamówienia.
 2. Dostawa jest realizowana na terenie Polski pod wskazany adres i nie obejmuje wniesienia Towaru do lokalu.
 3. Koszty dostawy są automatycznie wyliczane na podstawie parametrów zamówionego Towaru i wyświetlają się w podsumowaniu Zamówienia.
 4. W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, Klient ponosi koszty dostawy Produktu, wyrażone w cenach w PLN brutto, wyliczne w następujący sposób dla:

– wysyłki płytek, z podziałem na województwa:

dolnośląskie 150
łódzkie 150
małopolskie 150
opolskie 150
śląskie 150
świętokrzyskie 150
kujawsko-pomorskie 170
lubelskie 170
lubuskie 170
mazowieckie 170
podkarpackie 170
wielkopolskie 170
podlaskie 190
pomorskie 190
warmińsko-mazurskie 190
zachodniopomorskie 190

– wysyłki mniejszych produktów, sprzedawanych na sztuki:

cała Polska 30

 

 1. Klient może odebrać zamówienie z magazynu Sprzedawcy w Katowicach, ul. Pszczyńska 15. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

 

 • 7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zakupu Produktu w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu Konsument może złożyć:
 • osobiście u Sprzedawcy lub w formie pisemnej – przesyłając je na adres Sprzedawcy, tj.: DAGMA sp. z o.o., ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice,
 • w formie elektronicznej, tj. wiadomości mailowej na adres e-mail: kontakt@plytki.pl.
 1. Konsument może złożyć oświadczenie, korzystając ze wzoru :

 

 

………………………

Miejscowość, data

  ………………………………………

 

………………………………………

Dane Konsumenta

 

Adresat:

DAGMA sp. z o.o., ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy  ………………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarcia umowy ………………………………………..……………….

 

……………………………………

Podpis Konsumenta

(jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 1. W przypadku odstąpienia od umowy:
  • umowa jest uważana za niezawartą; gdy za zakup Produktu została już wystawiona faktura, zostanie wystawiona stosowna faktura korygująca.
  • jeśli Klient dokonał zapłaty za Produkt – Sprzedawca niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi należność odpowiadającą kwocie wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta, chyba że Konsument oświadczył, że chce otrzymać zwrot w innej formie, która nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.
  • Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
  • Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

 • 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO, POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji, w szczególności w przypadku gdy dostarczony Produkt jest niezgodny z Zamówieniem.
 2. Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: kontakt@plytki.pl lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres DAGMA sp. z o.o., ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Klient otrzyma w formie, w której wniósł reklamację, chyba że w treści reklamacji Klient zastrzegł, że chce otrzymać odpowiedź w inny sposób i podał niezbędne dane do skorzystania z tej formy.
 4. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 1. Link do europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR):

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register#inline-nav-2

 • 9. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych w trakcie procedury składania Zamówienia jest Sprzedawca. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz stosuje niezbędne zabezpieczenia, aby spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Sprzedawca wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w następującej formie:
 • telefonicznie pod numerem: (32) 259 11 46,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@dagma.pl,
 • listownie pod adresem: DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Inspektor Ochrony Danych, adres siedziby: ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice.
 1. Dane osobowe Klientów uzyskane przez złożenie Zamówienia wykorzystywane są w następujących celach:
 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Produktu – podstawa przetwarzania: 6 ust. 1 lit. „b” RODO;
 • wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w tym wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych organom ochrony prawnej – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO;
 • ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy sprzedaży Produktu, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO;
 • marketingu Produktów, prowadzenia badań statystycznych, celach analitycznych, badania satysfakcji Klientów, realizacji prawnie uzasadnionych interesów, w tym ulepszanie oferowanych Produktów – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO;
 • marketingu Produktów, w tym organizacji wydarzeń i szkoleń oraz wysyłki newsletterów w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na wykorzystanie danych w tym celu – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit „a” RODO.
 1. Dane osobowe Klientów będą przechowywane:
 • przez okres realizacji Zamówienia oraz po jego wykonaniu w celu pełnego rozliczenia się stron, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży Produktu (2 lata), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu sprzedaży Produktu,
 • jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 1. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące ze Sprzedawcą w zakresie realizacji Zamówienia, w tym podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Sprzedawcy, dostawcy i producenci Produktów. Dane osobowe w przypadkach określonych przepisami prawa będą musiały być przekazane uprawnionym organom ochrony prawnej, w tym policji lub prokuraturze.
 2. Klientom przysługują następujące prawa dotyczące danych osobowych:
 • dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Sprzedawca przetwarza dane Klienta, a jeśli tak, to w jakim zakresie;
 • sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy zdaniem Klienta są one nieprawidłowe lub niekompletne;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Sprzedawcę i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania;
 • usunięcia przetwarzania danych osobowych, które przetwarzane są przez Sprzedawcę bezpodstawnie,
 • przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do Klienta.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Klienta zgodę, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:
 • wobec przetwarzania dotyczących Klienta danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po wniesieniu takiego sprzeciwu, Sprzedawcy nie wolno przetwarzać danych osobowych do takich celów,
 • z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy. Sprzedawcy, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba że Sprzedawca wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Klienta interesów, praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy zdaniem Klienta przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę odbywa się z naruszeniem prawa.
 2. Dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie, w jakim jest to niezbędne to wystawienia i przesłania faktury oraz monitorowania płatności, nie będą natomiast profilowane.
 3. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu znajdują się pod adresem plytki.pl w zakładce Polityka prywatności.

 

 • 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku wprowadzenia przez Sprzedawcę zmian w Regulaminie, o każdorazowej zmianie Regulaminu Sprzedawca zamieści informację w Sklepie. Klient w zakresie danego Zamówienia nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu tego Zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności KC oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.